In Memory of

MARIA

LISA

TRẦN

Obituary for MARIA LISA TRẦN

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa Kitô, gia đình chúng tôi xin thông báo cùng quý tu sĩ, quý ông bà, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà, em, chị của chúng tôi là:
Bà Maria Lisa Trần
Sanh ngày 14 tháng 6, 1958 tại Saigon, Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày
17 tháng 12, 2022 tại San Diego, California- Hoa Kỳ
HƯỞNG THỌ 64 TUỔI
Tang lễ do NHÀ QUÀN CALI HOME tổ chức tại:
Giáo Xứ Our Lady of Scared Heart
4177 Marlborough Ave., San Diego, CA 92105

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
PROGRAM
THỨ NĂM, ngày 29 tháng 12, 2022: từ 9:00 AM - 12:00 PM
9:00 AM - 11:45 AM: Services/ Viewing.
Nghi thức làm phép xác và phát tang và thăm viếng, cầu nguyện.
12:00 PM: Funeral Mass. Thánh Lễ An Táng
Sau đó Bà sẽ được an táng tại:
Holy Cross Catholic Cemetery
4470 Hilltop Drive, San Diego, CA 92102

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Trưởng Nữ: Lê Thị Trang, chồng Trần Vu và các con.
Trưởng Nam: Lê Luật Tân, Vợ Neang Kim.
Thứ Nam: Lê Long Hồ, Vợ Neang Phally và con
Chị: Trần Thị Lục, Chồng Võ Phương và các con
Chị: Trần Thị Bạch Cúc, Chồng Nguyễn Mạnh Cương và các con (Việt Nam)
Em: Trần Đạt Thành, Vợ và các con (Việt Nam)
Em: Trần Đình Trọng (Tommy) vợ và các con
Em: Trần Phương, vợ và các con.
Em: Trần Mai Lan, Chồng và các con.
Em: Trần Hường, Chồng và các con. (Australia)
Em: Trần Đạt Đức, Vợ và các con.
Em: Trần Mai Loan, chồng và các con.

Muồn biết thêm chi tiết xin vào www.calihomefunerals.com
Đ.T. Gia Đình: Võ Phương (619) 204-4132