In Memory of

Loc

Tan

Tran

Obituary for Loc Tan Tran

CÃO L' PHÓ
Gia dinh chüng toi vô cüng dan bun bio tin cing quÿ than bäng quyén thude va
Öng Tran Tän Lac
Phap Danh: Thign Quang
Sanh ngày 1 thang 4 nâm 1968 tgi Huy¿n Chão Thänh, Tinh Döng Tháp, Vie Nam
Tir tran vie lue 4 gièr 10 phút chicu ngày 2 tháng 4 näm 2022
him ngy 2 thing 3 nim 2022 Am Lich (N&m Nhäin Dän)
tai San Diego, California, USA
HUNG DU'ONG 55 TUOI
Tang lè do NHÀ QUÀN CALI HOME t6 chire tai:
FEATHERINGILL CHAPEL
6322 El Cajon Blvd - San Diego, CA 92115
CHUONG TRiNH TANG LÉ
Chü Lé: Sur C6 Thuan. Our Sur C6 vi Ban Hô niem Tinh Xá Neoc Dine
THU HAI IL THANG 4, 2022:
11:00A.M - 12:00 PM: Tim Liêm, Phát Tang, Chu Situ
TANG GIA DÖNG KHÁP BÃO
Ver: Neuyén Mai Trinh
Truröng Nam: Tran Tán Dire
Truing Nir: Trin Khanh Tracy
Anh Cä: Tran Thin Nguron, Ve vi cc Con (VN)
Anh: Trän Tán Xurong, Vo và các Con (VN)
Chj: Trin Thi My Khanh, Chöng và các Con (VN)
Chi: Tran Thi Mi Ignit và các con (VN)
Em (t: Trio Tin Nghièm, Vor và các Con (VN)
CÃO PHÓ NÀ Y THAY THÊ THIÇP TANG
XIN MIÉN NHÁN PHUNG DIÉU và VONG HOA
Xin vão website dè biét thêm chi tiét www.cnlihomefunerals.com (858) 722-2185