Obituaries &
Tributes

619-708-9716 or 888-571-3160 Vietnamese 858-722-2185; Chinese 619-450 3699 Korean 858 634 0852
Immediate Need

Pre-Arrange
Your Funeral

Contact
Us

Site
Search

The Memorial Candle Program has been designed to help offset the costs associated with the hosting this Tribute Website in perpetuity. Through the lighting of a memorial candle, your thoughtful gesture will be recorded in the Book of Memories and the proceeds will go directly towards helping ensure that the family and friends of Truyen Bui can continue to memorialize, re-visit, interact with each other and enhance this tribute for future generations.

Thank you.

Cancel
Select Candle
Leave a condolence

Condolences

Condolence From: Lisa
Condolence: Tên tôi là Lisa, và tôi chỉ nói tiếng Việt nhỏ.
Tôi rất xin lỗi vì sự mất mát của Anh Bích. Chúng ta được đảm bảo rất an ủi trong Khải huyền 21: 3-5: Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. 4 Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”. 5 Đấng ngồi trên ngai phán: “Này! Ta đang làm mọi vật nên mới”. Ngài cũng phán: “Hãy ghi lại, vì những lời ấy là trung tín và chân thật”.
Chúng ta sẽ sớm nhìn thấy ngày mà không chỉ cái chết sẽ không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ thấy những người đã chết của chúng ta đã sống lại và không bao giờ chết nữa. (Giăng 5:28, 29).
Saturday November 25, 2017
Recently Shared Stories
Recently Shared Photos
Book of Memories - Cali Home Funeral Services
Proudly Serving the Communities of San Diego, Spanish: call 619-847-2096 Chinese: 619-450-3699 Vietnamese 858-722-2185, Korean 858-634-0852 & 619-800-1251 San Diego, Escondido, National City, Vista, La Mesa, San Marcos, El Cajon, Oceanside, Westminster, Garden Grove, Irvine, Tustin, Corona, Lake Elsinore, Temecula, and Murietta
619-708-9716 or 888-571-3160 Vietnamese 858-722-2185; Chinese 619-450 3699 Korean 858 634 0852 Cali Home Funeral Services
4683 Mercury St, FD2057; Contact Tel 619-708-9716 or 888-571-3160
San Diego, CA 92111
Email: info@calihomefunerals.com
Featheringill Mortuary
6322 El Cajon Blvd
San Diego, CA 92105
Email:
CSI
2570 Fortune Way
Vista, 92081
Email:
Sadlleback Chapel Tustin
220 E. Main Street
Tustin, CA
Email:
Cali Home La Paz Mortuary Chapel
240 S. Broadway
Escondido, CA 92026
Email: